Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

15-06-2020 10:00

Thực hiện kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019,

UBND xã Lục Ba thông báo tới toàn thể nhân dân một số nội dung như sau:

1. Đối tượng và mức đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ, cụ thể như sau:

a. Đối với các tổ chức kinh tế giải toán độc lập

Mức đóng góp bắt buộc một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm. Nhưng tối thiểu Năm trăm nghìn đồng, tối đa Một trăm triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

b. Đối với cá nhân

Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 01 ngày lương theo mức lương cơ bản (mức lương cơ bản chia cho số ngày làm việc trong một tháng) sau khi trừ các khoản thuế bảo hiểm phải nộp.

- Người lao động trong các doanh nghiệp (trừ cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp đã nêu trên) đóng 01 ngày lương theo mức lương tối thiểu vùng (mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong một tháng theo quy định hiện hành).

 Người lao động trong các doanh nghiệp: số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn nhưng tối đa không quá 26 ngày (theo Điểm a Khoản 4 Điều 14 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

- Người lao động khác (trừ các đối tượng đã nêu trên) đóng 15.000 đồng/người/năm.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân (kể cả tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia phòng, chống thiên tai tại tỉnh Thái Nguyên) tham gia đóng góp tự nguyện cho Quỹ.

2. Thời hạn nộp quỹ

- Đối với cá nhân: nộp Quỹ một lần trước ngày 31/6/2020;

- Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập: Nộp một lần trước 30/10/2020.

- Sau 15 ngày kết thúc mỗi đợt thu, UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo và chuyển số tiền đã thu được vào tài khoản cấp huyện được ủy quyền. Hàng tháng, UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ số tiền thu được, lập báo cáo và chuyển số tiền đã thu được vào tài khoản Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh.

3. Tài khoản Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh

- Tên đơn vị: Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên;

- Số tài khoản: 3761.0.1122751.91049;

- Tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

4. Đối tượng và thẩm quyền miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp

Thực hiện theo quy định Điều 6, Điều 7 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ.Thống kê truy cập

Đang truy cập:3767

Tổng truy cập: 128897